Vedtægter

Vedtægter for Ejerlauget Lyngmarken
Vedtægter
for
Ejerlauget Lyngmarken
Odsherred Kommune


Rettet på generalforsamling den 8. november 1971.
Rettet på generalforsamling den 31. maj 1975.
Rettet på generalforsamling den 31. juli 1988.
Rettet på generalforsamling den 18. juli 2009 mht. Kommunenavn
Rettet på generalforsamling den 11. august 2018


§1
Foreningens navn er Ejerlauget Lyngmarken, Odsherred Kommune.


§2
Foreningen er stiftet i henhold til deklaration, tinglyst 26. april 1967 på matr.nr. 17b, Yderby
by, Odden sogn, Holbæk Amt, og i henhold til bestemmelser derom optaget i tidligere
tinglyste skøder på parceller fra matr.nr. 17b.
Foreningen består af ejerne (skødehaverne) af de sommerhusparceller, der er omfattet af
servitutbestemmelserne, i alt 54 parceller.
Ejeren af matr.nr. 17u er optaget som medlem på lige fod med øvrige medlemmer.


§3
Foreningens formål er:
1. at varetage medlemmernes fælles interesser over for myndigheder og andre, navnlig med
hensyn til vej- , kloak-, vandforsynings- og afledningsforhold, derunder vedrørende
grund- vand-, elforsynings- og trafikforhold.
2. at varetage de fælles opgaver, der påhviler eller tilkommer foreningen ifølge
servitutbestemmelser, eller som generalforsamlingen beslutter at udføre.
3. at påse servitutterne overholdt.


§4
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afgør alle spørgsmål af større
betydning.
Generalforsamlingen ledes af en af samme valgt dirigent, der sammen med tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer underskriver en over forhandlingerne ført protokol.
Hver ejer af en parcel med selvstændigt matr.nr. fra matr.nr. 17b, jfr. landinspektør Rud-
Petersens plan af august 1962, har en stemme. Ejer en sådan person mere end een af disse
parceller, tilkommer der ham een stemme for hver parcel, idet der betales medlemskontingent
og andre påhvilende ydelser for hver parcel. Stamparcellen matr.nr. 17b har således 1
stemme for 17b.


§5
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år og som udgangspunkt inden udgangen af juli
måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse og fremsætter forslag til
budget
4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer, jfr. § 6, 1. stk.
5. Valg til bestyrelsen og 2 suppleanter
6. Valg af 1 revisor
7. Vedtagelse af størrelse af kontingent og eventuelle andre bidrag for det løbende
regnskabsår
8. Eventuelt
Bestyrelsen bestemmer stedet for generalforsamlingen, der skal holdes i passende lokaler i
København eller inden for Odsherred kommunes område.


§6
Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt med angivelse af dagsorden vedlagt sidste års
regnskab med budget til hvert medlem og med 14 dages varsel.
Forslag ifølge § 5, punkt 4, skal være indsendt til bestyrelsen på email senest 8 dage før
afholdelse af generalforsamlingen. Bestyrelsens kontaktoplysninger fremgår af ejerlaugets
hjemmeside. Hvis fremsendelse på email ikke er muligt træffes aftale om alternativ
fremsendelse med bestyrelsen.
Medlemmerne er pligtige til at anmelde adresseforandring eller ejerskifte til bestyrelsen inden
3 uger efter sådan ændring.


§7
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 1 uges varsel af bestyrelsen, når
denne finder det påkrævet, eller når der af mindst 1/3 af medlemmerne fremsættes skriftligt
krav herom med angivelse af motiveret dagsorden. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen
afholdes senest 3 uger efter bestyrelsens modtagelse af begæringen.
Hvis ikke mindst 2/3 af de mennesker, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling
indkaldt, er tilstede eller repræsenteret ved fuldmagt bortfalder dagsordenen.


§8
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, jfr. dog §
15. Enhver afgørelse på en generalforsamling træffes med almindelig stemmeflerhed.
Stemmeretten udøves af den tinglyste skødehaver. Der kan stemmes i henhold til skriftlig
fuldmagt, men ingen kan give stemme i henhold til mere end to fuldmagter. Afstemningen
sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning forlanges af mindst 3
tilstedeværende medlemmer.


§9
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Generalforsamlingen vælger formand, næstformand, kasserer samt 2
bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges endvidere 2 suppleanter, som tiltræder bestyrelsen i
tilfælde af forfald blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Formand samt 1 bestyrelsesmedlem vælges lige år. Næstformand, kasserer samt 1
bestyrelsesmedlem ulige år. Genvalg kan finde sted.


§l0
Bestyrelsen leder foreningens anliggender og udfærdiger ordensregler til forelæggelse for og
godkendelse af generalforsamlingen.
Alle henvendelser til foreningens formand og andre bestyrelsesmedlemmer vedrørende
sager, der ønskes behandlet af foreningen, skal forelægges skriftligt til bestyrelsens
emailadresse.
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to andre bestyrelsesmedlemmer finder
det påkrævet.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. En af disse
skal dog være formanden eller næstformanden. Afgørelse træffes ved almindeligt flertal. I
tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i hans forfald, næstformandens stemme
afgørende.
Der føres en forhandlingsprotokol, der skal godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller af en af de pågældende
sammen med to af bestyrelsesmedlemmerne. Ved erhvervelse, afhændelse og/eller
pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse i henhold til lovlig vedtagelse på en generalforsamling, hvis dispositionen drejer sig
om en større formueværdi end 10.000 kr.


§11
Foreningens regnskabsår går fra 1. august til 31. juli.
Kontingent og eventuelle andre ydelser til opfyldelse af de på foreningen hvilende eller af
denne påtagne opgaver fastsættes af den ordinære generalforsamling og skal være betalt
inden 30 dage efter påkrav.
Kontingent betales 1 gang årligt forud.
Ved salg til ubeslægtede eller ubesvogrede nye ejere erlægger disse indskud svarende til
årskontingent for pågældende regnskabsår. Ud over kontingentet kan generalforsamlingen
påligne medlemmerne udgifter til særlige fællesanliggender efter hovedprincip: 1 part for hvert
matr.nr. af areal mindst 800 m .


§12
Udlåner eller udlejer en grundejer sit sommerhus eller grund, har denne pligt til at gøre
opmærksom på de af foreningen vedtagne ordensregler og vedtægter. Overtrædelse af de
gældende bestemmelser kan efter påtale medføre henvendelse til myndighederne.


§13
Et medlem kan ikke udelukkes fra deltagelse i generalforsamling, med mindre
generalforsamlingens dirigent efter samråd med bestyrelsens tilstedeværende medlemmer
måtte bestemme, at den pågældende på grund af kontingentrestance, eller af lignende
grunde bør udelukkes fra deltagelse.


§14
Af hensyn til gående trafik, især børn, indskærpes, at kørsel med motorkøretøjer o. lign. skal
ske under iagttagelse af den største agtpågivenhed og hensynsfuldhed.
Angående fællesarealet matr.nr. 17ax og 17az gælder bl.a. tinglyste bestemmelser om, at
parkering af motorkøretøjer og lignende genstande, der kan være til gene for adgang til og
fredeligt ophold på de omhandlede arealer, ikke er tilladt.
Som ordensregler er vedtaget følgende:
1. Ejerlauget har ret og pligt til vederlagsfrit, men mod at betale omkostningerne, at tage
skøde på samtlige veje fra matr.nr. l7b, Yderby By, Odden , samt stier og
fællesarealer, derunder matr.nr. 17ax og 17az Yderby By, Odden, når grundsælgeren
har afhændet den sidste parcel fra 17b med vilkår, at det aner- kendes, at det
midlertidige vejstykke langs den sydlige del af udstykningslodderne 6 og 7 og langs
den østlige del af lod nr. 2 på landinspektør Rud Petersens plan af august 1962 er
nedlagt og afløst af den på landinspektørens kort af september 1965 viste endelige
vejføring, sydøst for førstnævnte vejstykke til forbindelse af lodsejerne mellem
Nykøbing-Gniben-vejen og stranden
2. Parcellerne skal hegnes med levende hegn, dog er det tilladt at afstive eller tætne hegnene
med trådnet eller lignende. Sælgerne af udstykningsarealet har ikke hegnspligt med
hensyn til usolgte parceller. Hegnet mod vej skal anbringes 0,5 m inden for skellet
3. Parcelejerne er pligtige til at sørge for tilstrækkelige parkeringsmuligheder på eget areal
også for gæster, og parkering på veje og fællesarealer er ikke tilladt. Ved særskilte
deklarationer vil visse parceller eventuelt blive pålagt servitutter om oversigtsarealer
ved vejudmundinger
4. Sommerhusene må højst opføres i een etage og uden udnyttet tagetage, og garager,
udhuse m.v. må ikke være over 3 m over terræn. I øvrigt henvises til bestemmelserne i
bygningsreglementet og bygningsvedtægten
5. Hver enkelt parcelejer er pligtig til gennem Ejerlauget at yde bidrag til den fremtidige
vedligeholdelse og eventuelle udbygning af det på ejendommen allerede eksisterende
drænsystem, såfremt det måtte blive nødvendigt eller forlangt af Ejerlauget og/eller
Odsherred kommune.


§15.
Vedtaget på konstituerende generalforsamling den 4. december 1967.
Til ændring af foreningens vedtægter samt til beslutning om udvidelse af foreningens
geografiske område eller om sammenslutning med andre grundejerforeninger kræves, at
mindst 2/3 af generalforsamlingsstemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen og
stemmer for forslaget.


§16
Beslutning om ophævelse af foreningen træffes i overensstemmelse med reglerne i § 15, og
beslutningen får først restgyldighed, når den er tiltrådt af bygningsmyndighederne for
Odsherred kommune.
Om anvendelse af foreningens formue træffes i så fald bestemmelse på den omhandlede
generalforsamling.
I øvrigt henvises til tinglysningslovens § 20.